Web-Editor

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการสร้างเว็บไซต์ โครงสร้างของเว็บไซต์ ลักษณะต่างๆ ของเว็บไซต์ การออกแบบและตกแต่งเว็บเพจ การใช้โปรแกรมการสร้างเว็บไซต์ และใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสร้างสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ในการพัฒนาและปรับปรุงหน้าเว็บเพจ โดยวิเคราะห์ เนื้อหา นำความรู้ และนวัตกรรมใหม่ มาบูรณาการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ และนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ออกสู่สาธารณะ อย่างมีจรรยาบรรณ และจิตสำนึกที่ดี.

ปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Dreamweaver สร้างเว็บไซต์ มีความเข้าใจในหลักการทำงานของโปรแกรม Dreamweaver สามารถอธิบายการทำงานของเมนูต่างๆ เรียกใช้คำสั่งในการตกแต่งตัวอักษร จัดทำรูปภาพบนเว็บเพจ การแทรกตารางและสร้างเทมเพลต รวมถึงการสร้างลิงค์ภายในและภายนอกเว็บ ตลอดจนสามารถเรียกใช้คำสั่งในการสร้างเฟรมตกแต่งเว็บได้ อีกทั้งยังสามารถนำมัลติมีเดียใส่ลงในเว็บได้อย่างเหมาะสมอัปโหลดเว็บไซต์ขึ้นสู่โฮตเพื่อเผยแพร่เว็บไซต์บนระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้มีความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย สามารถใช้โปรแกรมในการประมวลผลและนำเสนอเว็บไซต์ ตลอดจนสามารถแพร่แพร่เว็บไซต์ของตนเองได้ เข้าใจวิธีการแก้ปัญหาและการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสำนึกในการใช้เทคโนโลยี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. อธิบายหลักการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ได้
2. ใช้เครื่องมือในโปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบเว็บไซต์ได้
3. สร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปได้
4. สร้างการอัปโหลดเว็บไซต์เผยแพร่บนระบบอินเทอร์เน็ตได้