• Home
  • /
  • 32263 วิเคราะห์และออกแบบระบบ[1.0 หน่วย]

32263 วิเคราะห์และออกแบบระบบ[1.0 หน่วย]

คำอธิบายรายวิชา ง32263  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  [ 1.0 หน่วย ] หลักสูตรปี 2551

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิคราะห์และออกแบบระบบ วงจรการพัฒนาระบบการบริหารโครงการเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาระบบ แบบจำลองของระบบงาน การออกแบบระบบการออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบผลสัพธ์ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ กรณีศึกษา

Facebook Comments

Leave Your Comment Here