• Home
  • /
  • 30249 เครือข่ายคอมพิวเตอร์[1.0 หน่วย]

30249 เครือข่ายคอมพิวเตอร์[1.0 หน่วย]

คำอธิบายรายวิชา ง30249  เครือข่ายคอมพิวเตอร์  [ 1.0 หน่วย ] หลักสูตรปี 2551
ศึกษาและปฏิบัติ การเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ Hardware และ Software ทดสอบคุณลักษณะทั่วไปและตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ Hardware และ Software การออกแบบระบบเครือข่าย การติดต่อสื่อสารระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ การส่งสัญญาณแอนะลอกและดิจิตอล OSI Model, Protocol TCP/IP, LAN, Network Topology, WAN, VLAN, VPN (Virtual Private Network), ATM (Asychronous Transfer Mode), ISDN, ADSL, FDDI, มาตรฐานการสื่อสารข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น IEEE802.X, IEEE Series, V Series, X Series etc. อุปกรณ์เน็ตเวิร์ก เช่น Hub, Switching Hub, Bridge, Fiber Optics, Modem ฯลฯ การติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การจัดระบบเครือข่าย การติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย การวิเคราะห์หาสาเหตุและการแก้ไขเมื่อระบบเครือข่ายขัดข้อง
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้น การฝึกวิธีการทำงานอย่างสม่ำเสมอ การทำงานเป็นรายบุคคล และการทำงานเป็นกลุ่ม และประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำงาน
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการการแสวงหาความรู้ มีกระบวนการในความริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมต่อการทำงานด้วยความมุ่งมั่น ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย และมีจิตสาธารณะ เห็นถึงคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก
Facebook Comments

Leave Your Comment Here