นักเรียนควรมีโอกาสได้เรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์

การเขียนโปรแกรมเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีทักษะกา […]