คสช สั่งแก้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2561  เรื่อ […]

นักเรียนควรมีโอกาสได้เรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์

การเขียนโปรแกรมเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีทักษะกา […]