ห้องเรียนครูหนุ่ม

33101 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ[0.5 หน่วย]

คำอธิบายรายวิชา ง33101  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสา […]

Read More

33279 ธุรกิจผ่านเว็บ[ 1.0 หน่วย ]

คำอธิบายรายวิชา ง33279  ธุรกิจผ่านเว็บ  [ 1.0 หน่วย ] ห […]

Read More

32268 เขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น[ 1.0 หน่วย ]

คำอธิบายรายวิชา ง32268  การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้ […]

Read More

32263 วิเคราะห์และออกแบบระบบ[1.0 หน่วย]

คำอธิบายรายวิชา ง32263  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  [ 1. […]

Read More

30258 ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์[1.0 หน่วย]

คำอธิบายรายวิชา ง30258  การซ่อมแซมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  […]

Read More

30249 เครือข่ายคอมพิวเตอร์[1.0 หน่วย]

คำอธิบายรายวิชา ง30249  เครือข่ายคอมพิวเตอร์  [ 1.0 หน่ […]

Read More